Władze Spółki

 Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,

  • Rada Nadzorcza,

  • Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

Wspólnikami Spółki są: Gmina Miejska Ciechocinek

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych należy zgodnie z Umową Spółki:

-zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy,
- podziału zysku lub pokrycia straty,
- powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,
- powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- zmiany umowy Spółki,
- wystąpienie do Sądu w sprawie wykluczenia wspólnika,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- nabycie i zbycie nieruchomości,
- zatwierdzenie regulaminów pracy Rady Nadzorczej i Zarządu przedłożonych prze te organy,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników

 

Rada Nadzorcza

    Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Dziennik
    Wice Przewodniczący -  Adam Jabczyński
    Sekretarz -  Sylwia Ossowska


Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie Spółki przy podejmowaniu wszelkich umów między Spółką, a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami.

Zarząd Spółki

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umową Spółki, Zarząd:

  • prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla właściwości innych władz Spółki.